Příspěvek na péči od 1/1/2012


Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Tato dávka je nárokem osoby závislé. Příspěvek na péči se vyplácí prostřednictvím tzv. S-karty – s využitím její platební funkce nebo převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku (vlastní bankovní účet, účet poskytovatele sociálních služeb) nebo v hotovosti.
ZMĚNY OD 1/1/2012
Od 1. ledna 2012 došlo k několika následujícím změnám, které měly vliv na příspěvek na péči:
 • děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči
 • byl zaveden institutu tzv. ASISTENTA SOCIÁLNÍ PÉČE NOVĚ si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny

  NÁROK OD 1/1/2012
  Příspěvek na péči je určen osobám starším jednoho roku závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

  Výše příspěvku na péči
  VĚK STUPEŇ ZÁVISLOSTI (v Kč/měsíc) I. lehká II. středně těžká III. těžká IV. úplná
  do 18 3 000 6 000 9 000 12 000
  nad 18 800 4 000 8 000 12 000
  Zvýšení příspěvku na péči o 2 000 Kč náleží:
  a. nezaopatřenému dítěti ve věku do 18 let, které má nárok na příspěvek na péči (zvýšení nenáleží dítěti, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, dítěti, kterému příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je vyšší nebo stejný než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, dítěti, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež
  b. rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než 2násobek částky jejího životního minima.

  Stupně závislosti Při posuzování stupně závislosti se hodnotí tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.
  U osob do 18 let věku
 • I stupeň (lehká závislost), pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna osoba zvládat tři základní životní potřeby
 • II. stupeň ( středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá čtyři nebo pět základních životních potřeb
 • III. stupeň ( těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá šest nebo sedm základních životních potřeb
 • IV. stupeň (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá osm až deset základních životních potřeb

  U osob starších 18 let věku
 • I. stupeň (lehká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby
 • II. stupeň ( středně těžká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb
 • III. stupeň (těžká závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb
 • IV. stupeň ( úplná závislost) – osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb

  Povinnosti příjemce příspěvku na péči
  Příjemce příspěvku na péči je mimo jiné povinen hlásit změny, které mají vliv na nárok na dávku, její výši nebo výplatu, příspěvek využívat na zajištění pomoci osobou blízkou, asistentem sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu a na výzvu Úřadu práce užití prokázat (není-li užití zjevné z využívání S-karty).